УПИС НА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ (КАНДИДАТИ)

Потребни документи:

Висината на надоместоците по одделни основи изнесува:

Надоместок за издавање дупликати (свидетлство или диплома) изнесува 350 ден. За документот, 50 ден. административна такса и 40 ден за објава во службен весник