За Нас

Средното Општинско Училиште „Никола Карев“ од Струмица има околу 1500 ученици опфатени во образовни профили со четиригодишно и тригодишно траење на образованието. Училиштето исто така овозможува и специјалистичко образование од следниве струки:

Истражи

Мисија на училиштето

Тргнувајќи од професионалниот и прострниот потенцијал со кој располага нашето училиште,поставен е приоритет во свекупната работа изразен во мисијата. Изјава на мисијата: Ние сме средина секогаш отворена за креирање и создавање. Користејќи современа образовна технологија вршиме оспособување на кадри способни да одговорат на современите професионални предизвици.

Визија на училиштето

Во насока на остварувањето на поставените цели со однапред предвидена динамика, во рамките на можностите прилагодена и на опшествените движења, се смета дека во период од три до пет години нашето училиште со веќе изградена училишна култура ќе биде иницијатор и медијатор во развојот пред се во локалната соработка со стопанските субјекти, со владини и невладини ораганизации.Од сите нив нашите ученици кои со своите ментори и професори користејќи ги поврзаноста ќе бидат носители на соработката како во локалната средина така и пошироко во регионот.

Да станеме моќно техничко училиште во Република Македонија со високо квалитетно образование преку:

Соработката со образовните институции

Работа на проекти

Меѓународна соработка

Образовни и производни активности