Види повеќе за нашето училиште

Што работиме ние?

Едукација

Со своите знаења предадени од професорите, квалитетни во стручната област создаваме изградени личности за идната професија.

Практична Настава

Ученици подготвени за пазарот на трудот се продукт на соработката со приватниот сектор во практична настава.

Онлине Часови

Со компјутерска технологија и соодветни програми ја остваруваме желбата на секој ученик кој не е во можност со физичко присуство да ја следи наставата.

Детални Информации

1500
Број на ученици
120
Изработени Проекти
50
Освоени награди

СОУ “Никола Карев“

Средното Општинско Училиште „Никола Карев“ од Струмица има околу 1500 ученици опфатени во образовни профили со четиригодишно и тригодишно траење на образованието. Училиштето исто така овозможува и специјалистичко образование од електротехничка, машинска и сообраќајна струка. Ние сме средина секогаш отворена за креирање и создавање. Користејќи современа образована технологија вршиме оспособување на кадри способни да одговарат на современите професионални предизвици..